പരസ്യ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് ആസ്തിയിൽ ചേർക്കേണ്ട റോഡുകൾ

Posted on Thursday, July 7, 2022

കാലാകാലങ്ങളായി പൊതുവഴിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും നഗരസഭക്ക്‌ വിട്ടുനൽകിയതുമായ റോഡുകൾ നഗരസഭയുടെ ആസ്തി ര ജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപെടുത്തുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷേപമുള്ളവർ 14 07 2022 വരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ലിസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.