23 --ാം വാർഡ് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക https://drive.google.com/file/d/1ikCmw484W0SHou2Ahvj_KQjQHl7LAZxW/view?usp=sharing