ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ് പർച്ചേസ്-ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

Posted on Wednesday, July 14, 2021

നഗരസഭ ഓഫീസിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഐ.എസ്.ഐ നിലവാരമുളള മെക്കാനിക്കല്‍/ഇലക്ട്രോണിക്ക് ക്യാഷ് ലോക്കറുകള്‍ (75 to 100L) വിതരണം ചെയ്യാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുളള നിർമ്മാതാക്കള്‍/വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നും മല്‍സരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 17.07.2021 11 am.